Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: ADRIANA NIEDBAŁA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “PAPUGA”, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 124 lok. 16, 61-526 Poznań, NIP: 7831545243, REGON: 300832688. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

 • pod adresem e-mail: kontakt@papuga.edu.pl;
 • pod numerem telefonu: 512-558-420;
 • listownie na adres: Szkoła Językowa PAPUGA ul. Łużycka 22 61-614 Poznań;
 • lub osobiście w jednej z naszych placówek w Poznaniu (ul. Łużycka 22, os. Lecha 43, os. Sobieskiego 52, ul. Strzeszyńska 270).

 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jesteś uczestnikiem kursu, w którego imieniu umowę ze Szkołą Językową zawarła inna osoba, wówczas Twoje dane osobowe pozyskujemy od tej osoby (np. rodzic, opiekun, pracodawca). Jeśli jesteś reprezentantem (np. pracownikiem lub przedstawicielem) naszego Kontrahenta, Twoje dane możemy pozyskiwać od Kontrahenta. Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły Językowej PAPUGA

  Opis. Administrator prowadzi akcję marketingową mającą na celu rekrutację uczniów do Szkoły Językowej PAPUGA. W związku z tym osoby zainteresowane korzystaniem z usług Szkoły, kontaktują się ze Szkołą – osobiście (także podczas spotkań informacyjnych), telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy / rejestracyjny na stronie https://papuga.edu.pl – celem uzyskania informacji o usługach Szkoły Językowej oraz możliwości zapisu na kurs językowy.

  Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko osoby kontaktującej się ze Szkołą Językową (rodzica lub opiekuna prawnego), preferowaną lokalizację zajęć, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, klasę (jeśli dziecko chodzi do szkoły), numer telefonu i adres rodzica (opiekuna prawnego) do kontaktu, wybrany język, którego ma dotyczyć kurs, opis dotychczasowego kontaktu z językiem, preferowana ilość dni i przedział godzinowy zajęć, informacje dodatkowe.

  Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas rekrutacji, która zazwyczaj trwa około jeden miesiąc. Jeśli nie zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy, dane pozyskane w celu rekrutacji uczniów do Szkoły Językowej PAPUGA usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia kontaktu z nami.

 2. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług Szkoły Językowej PAPUGA

  Opis. W celu korzystania z usług Szkoły Językowej PAPUGA konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług Szkoły Językowej. Zawarcie umowy odbywa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez e-sekretariat szkoły: http://papuga.langlion.com

  Zakres danych. W celu zawarcia umowy nauczania przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, klasa (jeśli dziecko chodzi do szkoły), imię i nazwisko osoby zawierającej umowę (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, telefon rodzica lub opiekuna prawnego, adres, język będący przedmiotem nauczania (w tym informacje o dotychczasowym kontakcie z językiem), wybrany kurs językowy, dodatkowe informacje dotyczące dziecka, przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii).

  Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu językowego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 3. Korzystanie z e-sekretariatu: http://papuga.langlion.com

  Opis. Osoba zawierająca umowę o nauczanie ze Szkołą Językową PAPUGA może korzystać z konta ucznia i/lub konta rodzica w e-sekretariacie szkoły (panel administracyjny oraz oprogramowanie na zdalnego nauczania): http://papuga.langlion.com, w celu administracyjnego zarządzanie umową, w tym w szczególności dokonywania rozliczeń ze Szkołą.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osoby korzystającej: e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

  Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu językowego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 4. Korzystanie ze zniżki na usługi Szkoły Językowej PAPUGA

  Opis. Szkoła Językowa PAPUGA proponuje klientom zniżkę na usługi nauczania, w przypadku zawarcia umowy ze Szkołą Językową dla co najmniej dwojga rodzeństwa.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane o pokrewieństwie pomiędzy osobami korzystającymi z usług Szkoły Językowej PAPUGA.

  Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do korzystania ze zniżki. Dane usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy po wykonaniu umowy nauczania, tj. po zakończeniu kursu.

 5. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług Szkoły Językowej PAPUGA – nauczanie dorosłych

  Opis. Szkoła Językowa PAPUGA zawiera także umowy o nauczenie języka obecnego osób dorosłych, w tym także z pracodawcami organizującymi kursy językowe dla swoich pracowników.

  Zakres danych. W przypadku zawarcia umowy o nauczanie języka obecnego z osobą dorosłą przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon, język będący przedmiotem nauczania (w tym informacje o dotychczasowym kontakcie z językiem), wybrany kurs językowy, adres, numer rachunku bankowego. W przypadku, gdy organizacja zawiera umowę o kurs językowy dla swoich pracowników, wówczas przetwarzamy: dane podmiotu zawierającego umowę (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej; w przypadku osób prawnych: imię, nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się), adres prowadzonej działalności, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.

  Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu językowego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 6. Prowadzenie dokumentacji kształcenia i wychowania

  Opis. Administrator, organizując kursy językowe, gromadzi dokumentację kształcenia i wychowania uczniów – uczestników kursów językowych.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe uczniów Szkoły Językowej PAPUGA: imię i nazwisko ucznia, wiek ucznia, informację o nieobecności na zajęciach, prace przygotowane przez ucznia, informację o postępach w nauce w formie oceny opisowej, dodatkowe informacje o uczniu, jeśli zostały podane przy okazji rejestracji na kurs i/lub zawarcia umowy o kurs językowy (np. informacje o chorobach ucznia, mogących mieć wpływ na przebieg zajęć).

  Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są w celu należytego wykonania umowy nauczania języków obcych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu językowego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 7. Zdalne prowadzenie zajęć Szkoły Językowej PAPUGA

  Opis. Administrator świadczy usługi zdalnego nauczania języków obcych poprzez platformę LangLion http://papuga.langlion.com

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane uczestników: imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach zdalnych, wizerunek.

  Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia zdalnego nauczania języków obcych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy. Dane usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy po wykonaniu umowy nauczania, tj. po zakończeniu kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 8. Organizacja letnich i zimowych obozów językowych

  Opis. Szkoła Językowa PAPUGA, we współpracy z biurami podróży, tour operatorami oraz innymi organizatorami wypoczynku, organizuje letnie i zimowe obozy językowe. W ramach współpracy, Administrator prowadzi, wśród uczniów Szkoły Językowej PAPUGA, rekrutację osób zainteresowanych udziałem w obozach językowych.

  Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko osoby kontaktującej się ze Szkołą Językową PAPUGA (rodzica lub opiekuna prawnego), preferowaną formę wypoczynku, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, klasę (jeśli dziecko chodzi do szkoły), numer telefonu i adres rodzica (opiekuna prawnego) do kontaktu, informacje dodatkowe.

  Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przekazywane są do organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży. Po przekazaniu danych nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia wypoczynku, Administrator usuwa dane osobowe pozyskane w celu organizacji letnich i zimowych obozów językowych. Dane osobowe związane z organizowanym wypoczynkiem przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

 9. Organizacja letnich i zimowych półkolonii językowych

  Opis. W okresie ferii zimowych oraz wakacji, Administrator organizuje półkolonie językowe, skierowane przede wszystkim do małoletnich uczniów Szkoły Językowej PAPUGA.

  Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe wynikające z karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku: imię (imiona) i nazwisko uczestnika, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia, adres zamieszkania, adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych), numer telefonu rodziców (opiekunów prawnych), informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień), nr PESEL uczestnika. Ponadto Administrator przetwarza także dane dotyczące nr rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za jego pośrednictwem) i ewentualnie dane dotyczące miejsca zatrudnienia rodziców lub opiekunów (w razie wystawienia faktury VAT na rzecz pracodawcy).

  Podstawa prawna. Zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika; niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe związane z organizowanym wypoczynkiem przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

 10. Organizacja eventów związanych z kulturą innych krajów oraz warsztatów

  Opis. Administrator organizuje cykliczne eventy związane z kulturą innych krajów (np. Halloween Party, Dzień św. Patryka itd.) oraz warsztaty. Wydarzenia są skierowane głównie do małoletnich uczniów Szkoły Językowej PAPUGA, ale zdarza się też, że adresatem wydarzeń są np. rodzice lub opiekunowie uczniów.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, klasa (jeśli dziecko chodzi do szkoły), imię i nazwisko osoby zawierającej umowę (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, telefon rodzica lub opiekuna prawnego, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), dodatkowe informacje dotyczące dziecka, przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii).

  Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Co do zasady, dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy związanej z organizacją eventów lub innych wydarzeń. Dane osobowe co do zasady usuwamy w terminie 3 miesięcy od dnia zrealizowania eventu lub innego wydarzenia. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 11. Organizacja urodzin

  Opis. Administrator świadczy usługi organizacji urodzin dla dzieci o tematyce związanej z kulturą innych krajów.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko dziecka – organizatora urodzin, przedział wiekowy uczestników, imię i nazwisko osoby zawierającej umowę (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, telefon rodzica lub opiekuna prawnego, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego), dodatkowe informacje dotyczące uczestników urodzin (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o alergiach).

  Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy. Dane osobowe co do zasady usuwamy w terminie 3 miesięcy od dnia zrealizowania usługi urodzin. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 12. Newsletter

  Opis. Szkoła Językowa PAPUGA prowadzi działalność marketingową, przesyłając osobom zainteresowanym ofertą Szkoły newsletter o aktualnych wydarzeniach i ofercie Szkoły Językowej. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail.

  Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości drogą e-mailową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 2 lata od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

 13. Prowadzenie strony na Facebooku, profilu na Instagramie oraz kanału na YouTubie

  Opis. W celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, Administrator prowadzi stronę na Facebooku, profil na Instagramie oraz kanał na YouTube. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów społecznościowych.

  Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube (najczęściej obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.).

  Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu działań marketingowych.

  Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram oraz YouTube.

  Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z kanałów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. oraz Google Ireland Ltd. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty znajdziesz na ich stronach:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • YouTube: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=termsZdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebook’a, Instagram’a, YouTube’a, jednakże Administrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki działań Administratora.

 1. Prowadzenie strony internetowej https://papuga.edu.pl; statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów WWW Administratora oraz ułatwienie korzystania z serwisów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisów

  Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności

  w serwisach WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies, szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies: https://papuga.edu.pl/polityka-plikow-cookies/ .

 2. Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń

  Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP oraz REGON.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń.

 3. Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań

  Opis. Klienci Szkoły Językowej PAPUGA mają możliwość kontaktu z Administratorem w formie telefonicznej, mailowej oraz poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie https://papuga.edu.pl.

  Zakres danych. Numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane osobowe podane przez osobę kontaktującą się ze Szkołą Językową PAPUGA.

  Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Szkołą Językową PAPUGA a jej klientami (lub potencjalnymi klientami), opartych na rzetelności i lojalności.

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę, wniosek lub zapytanie. Dane osobowe są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

 4. Obsługa informatyczna

  Opis. Administrator prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu systemów informatycznych (np. poczty elektronicznej, strony internetowej itd.), co powoduje konieczność korzystania z obsługi informatycznej.

  Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies https://papuga.edu.pl/polityka-plikow-cookies/, a także wszystkie inne dane, które przetwarzane są z wykorzystaniem systemów informatycznych (np. dane przetwarzane za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych na stronie https://papuga.edu.pl).

  Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora.

  Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z rekrutacją uczniów, dane przetwarzamy przez czas rekrutacji, która zazwyczaj trwa około jeden miesiąc i usuwamy w ciągu trzech miesięcy od dnia kontaktu z nami).

 5. Księgowość, rachunkowość

  Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres prowadzonej działalności gospodarczej, ew. adres zamieszkania, ew. dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail) dla celów rachunkowych i księgowych.

  Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej.Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 6. Korzystania z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Szkołę Językową PAPUGA

  Opis. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystamy z dostaw towarów i usług od osób trzecich.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe:

 1. Reprezentanta Kontrahenta – imię, nazwisko, funkcję / stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu, nazwę firmy, którą Reprezentant reprezentuje,

 2. Kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego.Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy Szkołą Językową PAPUGA a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).

  Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem, a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron). Dane osobowe wynikające z faktur są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT z tytułu faktury VAT.


Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, audytorskie, konsultingowe. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz pracownik lub ewentualnie system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 • pod adresem e-mail: kontakt@papuga.edu.pl;
 • pod numerem telefonu: 512-558-420;
 • listownie na adres: Szkoła Językowa PAPUGA ul. Łużycka 22 61-614 Poznań;
 • lub osobiście w jednej z naszych placówek w Poznaniu (ul. Łużycka 22, os. Lecha 43,
  os. Sobieskiego 52, ul. Strzeszyńska 270).


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
 3. żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. dostępu do danych,
 6. żądania sprostowania danych,
 7. przenoszenia danych do innego administratora.


W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.


Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.