Regulamin akcji „Poczta Pantoflowa”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji „Poczta Pantoflowa” skierowanej do klientów szkoły językowej Papuga (zwanej dalej Organizatorem).
2. Uczestnikiem akcji „Poczta Pantoflowa” może być każda osoba pełnoletnia, która korzystała z usług edukacyjnych szkoły językowej Papuga, w tym rodzic lub opiekun dziecka, które uczestniczyło w kursie językowym w Papudze w roku szkolnym 2022/2023.
3. Akcja trwa od 1.11.2023 do 30.11.2023r. lub do wyczerpania wolnych miejsc w szkole językowej Papuga.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja polega na zaproszeniu nowego ucznia do Papugi przez jej obecnych klientów. Osoba polecająca za przyprowadzenie do szkoły nowego ucznia, otrzyma miesiąc nauki na kursie językowym w szkole językowej Papuga GRATIS oraz jedną z unikatowych koszulek Papugi.
2. Nowy uczeń z rekomendacji jest zobowiązany:
· zapisać się na kurs językowy w roku szkolnym 2023/2024 do jednej z grup językowych standardowych (w ramach dostępności miejsc),
· kontynuować naukę przez minimum 3 miesiące kalendarzowe,

3. W ciągu tygodnia od zapisania nowego ucznia, osoba polecająca jest zobowiązana mailowo poinformować szkołę Papuga, że dany uczeń jest z polecenia. Po weryfikacji przez sekretariat szkoły, osoba polecająca zostanie poinformowana o przyznaniu nagród.

§3
NAGRODA ZA UDZIAŁ W AKCJI

1. Osobie polecającej przysługują dwie nagrody miesiąc nauki gratis i udział dziecka w imprezie tematycznej.
1. Przyznanie miesiąca gratis polega na zmniejszeniu należności za kurs językowy poprzez korektę naliczenia w e-sekretariacie szkoły www.papuga.langlion.com za miesiąc czerwiec 2024 O czym Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
2. Przyznanie nagrody darmowego udziału dziecka w imprezie tematycznej odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu w momencie zapisu dziecka polega na imprezę.
2. Zwolnienie z opłaty określone w pkt. 1 §3 dotyczy zajęć grupowych w grupach standardowych, nie dotyczy natomiast zajęć indywidualnych i lekcji w grupach zamkniętych, na życzenie rodzica, których cena różni się od ceny za naukę w grupie standardowej.
3. Warunkiem otrzymania nagrody w akcji „Poczta Pantoflowa” jest to, że uczeń lub jego rodzic/opiekun imiennie wskaże osobę, z której rekomendacji zainteresował się usługami edukacyjnymi świadczonymi przez szkołę językową Papuga.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każdy klient szkoły językowej Papuga zainteresowany udziałem w akcji może skontaktować się z reprezentantem Organizatora mailowo pod adresem: kontakt@papuga.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 512 558 420.
2. W sekretariatach szkoły językowej Papuga można sprawdzić dostępność miejsc w grupach określonych standardowych oraz zasięgnąć szczegółowych informacji nt. akcji „Poczta Pantoflowa”. Wszelkie indywidualne ustalenia dla swej ważności wymagają formy pisemnej, np. poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną z adresu sekretariatu lokalizacji szkoły na adres klienta szkoły językowej Papuga zainteresowanego udziałem w akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania konkretnej grupy standardowej, godziny i dnia tygodnia dla nowych uczestników. W związku z charakterem akcji, liczba miejsc w grupach standardowych może się zmieniać dynamicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności miejsc.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w akcji „Poczta Pantoflowa” Uczestnika, w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§5
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest: ADRIANA NIEDBAŁA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “PAPUGA”, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 124 lok. 16, 61-526 Poznań, NIP: 7831545243, REGON: 300832688. Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez:
Administratora możesz skontaktować się: pod adresem e-mail: kontakt@papuga.edu.pl;pod numerem telefonu: 512-558-420; listownie na adres: Szkoła Językowa PAPUGA ul. Łużycka 22 61-614 Poznań; lub osobiście w jednej z naszych placówek w Poznaniu (ul. Łużycka 22, os. Lecha 43, os. Sobieskiego 52, ul. Strzeszyńska 270)
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi wykonanie umowy, w tym skorzystania z promocji.
Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania danych znajdziesz na stronie Papuga.edu.pl